سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز پژوهشهای فرهنگ اسلامی دانشگاه شیراز 
عضو مؤسس و رئیس مرکز 
1374/01/31 
1381/01/29 
علمی و اجرائی 
همکاری 
انجمن علمی معارف اسلامی ایران 
عضو مؤسس و عضو هیأت مدیرة 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز 
مؤسس، سردبیر و عضو هیأت تحریریه 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز 
عضو کمیتة پژوهشی 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
مرکز تحقیقات امور زنان دانشگاه شیراز 
عضو کمیتة پژوهشی۱۳۸۰ 
 
 
همکاری علمی 
همکاری 
مرکز تحقیقات حقوق بشر دانشگاه شیراز 
عضو کمیتة پژوهشی 
 
 
همکاری علمی 
همکاری 
کنفرانس « اندیشة دینی و جامعة مدنی» شیراز ۱۳۷۶ 
عضو هیأت علمی 
 
 
همکاری علمی 
همکاری 
دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز 
رئیس  
 
 
علمی و اجرائی ۱۳۷۶ 
همکاری 
دانشگاه شیراز 
رئیس بخش الهیات و معارف اسلامی 
 
 
همکاری علمی 
همکاری 
دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز 
معاونت پژوهشی 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
عضو کمیتة‌ برنامه ریزی دروس معارف اسلامی وزارت علوم 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
رییس  
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دانشگاه شیراز 
رییس بخش الهیات و معارف اسلامی 
 
 
علمی و اجرائی 
تدریس 
دبیرستانهای شیراز 
مدرس 
 
 
دروس دینی و عربی 
تدریس 
حوزه علمیه قم و شیراز 
مدرس 
 
 
دروس مختلف 
تدریس 
صنایع الکترونیک شیراز 
مدرس 
 
 
دروس عقیدتی 
تدریس 
مرکز تربیت معلم شیراز 
مدرس 
 
 
دروس الهیات 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
مدرس 
 
 
دروس معارف اسلامی 
تدریس 
دانشگاه شیراز 
مدرس 
 
 
دروس الهیات و معارف اسلامی 
تدریس 
University of North Carolina , U. S. A 
مدرس 
 
 
کلام و تفسیر قرآن 
تدریس 
Paramadina University of Jakarta 
مدرس 
 
 
دروس فلسفه و عرفان