تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1361 
مهندسی برق و الکترونیک 
دانشگاه شیراز 
0.00 
فوق لیسانس 
1373 
الهیات و معارف اسلامی 
دانشگاه قم 
0.00 
دکترا 
1379 
فلسفه و حکمت 
دانشگاه تربیت مدرس تهران 
0.00 
خارج 
 
 
 
0.00