رویکردی تاریخی به مقوله معرفت شناسی در تاریخ فلسفه غرب و فلسفه اسلامی
47 بازدید
محل نشر: آموزه های فلسفه اسلامی » بهار و تابستان 1391 - شماره 10 (26 صفحه - از 81 تا 106)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
با ورود سوفسطاییان به عرصه تفکر یونان، امکان معرفت تردیدآمیز گشت. با وجود این، افلاطون نخستین کسی بود که مباحث معرفت شناسی را به طور خاص بررسی کرد و به همین جهت او را به راستی می توان بانی معرفت شناسی نامید. از این دوران به بعد، اکثر فیلسوفان به بررسی معرفت و هستی شناسی ادراک پرداختند و این امر تا عصر جدید ادامه پیدا کرد، هرچند هیچ گاه معرفت شناسی به معنای خاص آن در این دوران هستی نیافت. در بین فیلسوفان مسلمان نیز همواره علم و نحوه تشکیل آن به بحث گذاشته می شد اما معرفت شناسی به معنای امروزی آن تا قبل از حکمت متعالیه دیده نشد. نویسندگان در این مقاله سعی خواهند داشت تاریخچه کاملی را از روند معرفت شناسی از یونان باستان تا ابتدای عصر جدید و از شروع فلسفه اسلامی (کندی) تا قبل از حکمت متعالیه بررسی کنند. واژگان کلیدی: معرفت شناسی، علم، ادراک، یونان باستان، قرون وسطی، فلاسفه اسلامی