همانستی نفس و الوهیت از دیدگاه مولانا و اکهارت
46 بازدید
محل نشر: قبسات » زمستان 1388 - شماره 54 (30 صفحه - از 129 تا 158)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
«همانستی خدا و نفس»مضمونی کلیدی در بعد وجودشناختی الهیات سلبی-به منزلهء رویکردی‌ پررونق در الهیات جدید-است.در مقالهء پیش رو ابتدا مقصود از تعبیر«همانستی‌ خدا و نفس»مطرح و پس از طرح و تشریح جنبهء غیر مخلوق نفس،سه رویکرد عمدهء مولانا و اکهارت در خصوص امکان همانستی-یعنی«امکان همانستی ذات نفس و ذات خدا»،«تباین خدا و نفس»و«همانستی در عین اختلاف»-بررسی می‌شوند.در پایان مقاله نیز در خصوص امکان رسیدن‌ به نظر نهایی مولانا و اکهارت دربارهء امکان همانستی خدا و نفس مطالبی ارائه می‌شود. واژگان کلیدی: ما یستر اکهارت،مولانا،الهیات سلبی،وحدت وجود،وحدت انفسی.