ایمان از دیدگاه توماس آکوئیناس
47 بازدید
محل نشر: مقالات و بررسیها » پاییز و زمستان 1383 - شماره 76 (دفتر دوم)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
ایمان از مسائل مهم و پیچیده در حوزه الهیات است، مهم از آن جهت که هر چه خداوند از انسان طلب کرده، بر محور ایمان دور می‌زند و در واقع کلید نجات و رستگاری در همه ادیان الهی، ایمان است و پیچیده از آن رو که حقیقتی است دارای ابعاد گوناگون و همین امر موجب شده است، آراء و دیدگاههای بسیار متفاوت و متنوعی در مورد آن ارائه شود. در سنت مسیحی ایمان یکی از مهم‌ترین مسایل اخلاق دینی است و مسیحیان به پیروی از پولس قدیس ایمان را از فضایل اخلاقی(3) در مقابل فضایل طبیعی(4) قرار می‌دهند. مقاله به بحث در مورد این فضیلت از دیدگاه توماس آکوئیناس(5) (1225ـ 1274م) پرداخته است و مسائلی همچون ماهیت ایمان، متعلق ایمان، جایگاه ایمان، معرفت شناسی ایمان و علل ایمان را از منظر و دیدگاه وی مورد بررسی قرار داده است. واژگان کلیدی: ایمان، الهیات طبیعی، توماس آکوئیناس، عقل، اراده، محبت، فضیلت.