تجربه دینی، تجربه عرفانی و ملاکهای بازشناسی آن از دیدگاه ابن عربی
35 بازدید
محل نشر: انجمن معارف اسلامی » زمستان 1383 - شماره 1
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بحث تجربه دینی در دو سه قرن اخیر مطرح گشته است‌، ولی ماده خام این بحث را گزارش‌های عرفا از تجارب خویش تشکیل می‌دهد. این مقاله ابتدا خصوصیات تجربه دینی را از دیدگاه نظریه‌پردازان اصلی آن در غرب برشمرده است. سپس ملاک‌ها و معیارهای ایشان با آنچه ابن‌عربی گزارش داده، مقایسه شده و ‹‹خیال›› به عنوان محور بحث‌های ابن‌عربی در بحث تجربه دینی معرفی شده است. آن گاه نسبت بین تجربه عرفانی و تجربه دینی، و ملاک‌های بازشناسی آنها از دیدگاه ابن‌عربی بیان گشته است. واژگان کلیدی: کلید واژه‌ها: تجربه دینی، عرفان، تجربه عرفانی، ابن‌عربی، خیال، شهود، کشف