وحدت وجود: تجربه، تعبیر، تمثیل
47 بازدید
محل نشر: اندیشه دینی » تابستان و پاییز 1380 - شماره 8 و 9 (34 صفحه - از 79 تا 112)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نظریة وحدت وجود همواره به عنوان امری تناقض آمیز و محتوی پارادوکس‌های بسیار تلقی شده است. ولی عرفا مدعی اند که همین امر متناقض نما را تجربه و شهود کرده اند. اما آیا ایشان توان آن را داشته اند که این امر را برای دیگران تبیین و یا تعبیر نمایند؟ این مقاله بر آن است تا نشان دهد که نظریة‌ وحدت وجود را نمی توان تعبیر عقلانی و فلسفی کرد و عرفا ناچارند که این نقیصه را با تمثیل جبران نمایند. در این مقاله ابتدا نسبت بین تجربه و تعبیر وحدت وجود بررسی و سپس علت بیان ناپذیری تجربة‌ عرفانی ذکر شده است. آنگاه تناسب تجربة‌ عرفانی با عالم خیال بیان گشته و سرانجام چند تمثیل معروف که عرفا در مورد وحدت وجود بکار برده اند، بررسی و تحلیل شده است. واژگان کلیدی: ‌ 1- عرفان 2- شهود 3- وحدت وجود 4- عقل 5- خیال 6- تمثیل